Expresné doručenie
Odborné rady
Vrácení zdarma do 40 dnů
Doprava zdarma od 799 Kč

Všeobecné obchodní podmínky Max&Mrau.cz (platné od 6.1.2023)

Všeobecné obchodní podmínky Max&Mrau.cz (platné od 22.06.2022)


Všeobecné obchodní podmínky Max&Mrau.cz

(platné od 6.1.2023)


§ 1. DEFINICE

Význam pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

1.1 Všeobecné obchodní podmínky - tyto Všeobecné obchodní podmínky vymezují pravidla uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu, pravidla plnění těchto smluv, práva a povinnosti stran smlouvy o prodeji na dálku a zásady reklamačního řízení. Pokud jde o služby poskytované elektronickými prostředky, jedná se o předpisy uvedené v článku 8 zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky.
1.2 Zákazník - fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům a která hodlá uzavřít nebo uzavřela Kupní smlouvu.
1.3 Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1.4 Spotřebitelský zákon - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
1.5 Spotřebitel - spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
1.6 Výrobek - krmivo pro domácí zvířata, specializované krmivo pro domácí zvířata, doplňky stravy, kosmetika, doplňky pro zvířata a další produkty dostupné v Internetovém obchodě, které jsou předmětem Smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
1.7 GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
1.8 Internetový obchod (obchod) - webové stránky Prodávajícího dostupné na adrese www.maxandmrau.cz prostřednictvím kterých může Zákazník uzavřít Smlouvu.
1.9 Prodávající Max & Mrau Sp. z o.o. se sídlem v Lodži, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Lodž, zapsána do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku Okresním soudem pro Lodž – Śródmieścia v Łodzi XX oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000765954, DIČ 9471999060, základní kapitál ve výši: 5 155 000 PLN splacen v plné výši.
1.10 Strana - Prodávající nebo Zákazník.
1.11 Kupní smlouva (smlouva) – smlouva o prodeji Výrobku ve smyslu občanského zákoníku uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
1.12 Objednávka - prohlášení vůle Zákazníka směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji Výrobku a upřesnění jejích základních podmínek.
1.13 Podnikatel s právy spotřebitele - fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální charakter, zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti
1.14 Smlouva o elektronických službách - smlouva o poskytování elektronických služeb uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Obchodu
1.15 Elektronické služby - služby poskytované prodávajícím zákazníkům elektronicky ve smyslu zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky, a to za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách
1.16 Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
§ 2. OBECNÁ USTANOVENÍ
2.1 Ustanovení těchto Podmínek nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva Zákazníka, který je zároveň Spotřebitelem podle kogentních ustanovení zákona. V případě nesouladu ustanovení těchto Pravidel s výše uvedenými ustanoveními mají tato ustanovení přednost.
2.2 Podmínky definují pravidla pro používání Internetového obchodu Zákazníky.
2.3 Internetový obchod provozuje Prodávající.
2.4 Pro používání Obchodu včetně prohlížení nabízených Výrobků a zadávání objednávek Výrobků jsou nezbytné:
- koncové zařízení s přístupem na internet a webový prohlížeč typu:

 • Chrome verze 49 a vyšší
 • Firefox verze 43 a vyšší
 • MS Internet Explorer verze 10 a vyšší
 • Microsoft Edge verze 13 a vyšší
 • Opera verze 36 a vyšší
 • Safari verze 4 a vyšší

- aktivní e-mailový účet (e-mail),
- povolené cookies,
- nainstalovaný program FlashPlayer

2.5 Zákazník je povinen používat Internetový obchod v souladu s právními předpisy a dobrými mravy s respektováním osobních práv a práv duševního vlastnictví třetích osob.
2.6 Prodávající se zavazuje dodat Spotřebiteli Výrobek bez vad a v dohodnuté kvalitě.
2.7 Prodávající nenese odpovědnost za narušení nebo přerušení fungování Obchodu způsobené vyšší mocí, nezákonným jednáním třetích osob nebo nekompatibilitou Internetového obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka.
2.8 Zadávání objednávek Výrobků je možné po vytvoření zákaznického účtu dostupného v zákaznickém panelu na webových stránkách Obchodu nebo bez vytvoření zákaznického účtu poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících zpracování Objednávky. Zákazník výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.
2.9 Obchodní podmínky jsou volně dostupné na webu Prodávajícího a Zákazník má možnost se s nimi důkladně seznámit již před uzavřením Smlouvy.

§ 3. ZALOŽENÍ A OBSLUHA ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

3.1 Pro založení zákaznického účtu v Obchodě vyplní Zákazník registrační formulář dostupný v zákaznickém panelu na webu Obchodu v záložce Registrace. Založení a vedení zákaznického účtu je zdarma. Zákazník je povinen vždy uvádět správné a pravdivé údaje.
3.2 Přihlášení k účtu Zákazníka probíhá zadáním přihlašovacího jména a hesla uvedeného v registračním formuláři.
3.3 Zákazník může své osobní údaje kdykoli změnit nebo zákaznický účet smazat. Veškeré úpravy údajů je možné provádět po přihlášení do zákaznického účtu na stránkách Internetového obchodu. Prodávající považuje údaje uvedené v uživatelském účtu za správné a pravdivé a Zákazník je povinen tyto údaje aktualizovat.
3.4 Z uživatelského účtu může Zákazník objednávat zboží. Zákazník může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek Prodávajícího.
3.5 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník není oprávněn umožnit přístup k uživatelskému účtu třetím osobám. Pokud Zákazník poskytne své údaje třetím osobám, nenese Prodávající odpovědnost za následky porušení této povinnosti.
3.6 Prodávající může uživatelský účet zrušit, pokud Zákazník porušuje své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek nebo Zákazník nevyužívá svůj účet po dobu delší než 12 měsíců.
3.7 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet může být nedostupný v době výpadku webových stránek Prodávajícího.

§ 4. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Oznámení, inzeráty, ceníky a další informace o Výrobcích uvedené na stránkách Internetového obchodu, zejména jejich popis, technické a výkonové parametry a ceny, představují návrh na uzavření Smlouvy ve smyslu ust. §1731 Občanského zákoníku.
4.2 Cena Výrobku uvedená na stránkách Internetového obchodu je uvedena v korunách českých a zahrnuje DPH. Bez ohledu na cenu Výrobku nese Zákazník náklady na dodání Výrobku v souladu se zvolenou formou dopravy a ceníkem obsaženým na stránkách Internetového obchodu. Cena bude Zákazníkovi sdělena nejpozději před odesláním Objednávky.
4.3 Cena Výrobku uvedená na stránkách Internetového obchodu je závazná v okamžiku zadání Objednávky Zákazníkem. Tato cena se nezmění bez ohledu na změny cen v Internetovém obchodě, ke kterým může dojít u jednotlivých Výrobků poté, co Zákazník zadá Objednávku.
4.4 Pro zadání Objednávky Výrobku je Zákazník povinen vstoupit na webové stránky Obchodu www.maxandmrau.cz, použít interaktivní formulář pro výběr Výrobku, přihlásit se do zákaznického účtu nebo využít možnost Objednávky bez registrace a odeslat správně vyplněnou elektronickou objednávku.
4.5 Při zadávání Objednávky bez přihlášení do účtu Zákazníka by měly být uvedeny následující údaje nezbytné k zadání Objednávky a doručení Výrobku: jméno a příjmení, adresa (ulice, číslo domu, město a PSČ), kontaktní telefon a e-mail (aby Prodávající mohl kontaktovat Zákazníka ohledně realizace jeho Objednávky), Výrobek, počet Výrobků, způsob platby, způsob doručení. Zákazník má při zadávání Objednávky - až do konečného odeslání Objednávky - možnost si zadané údaje upravit. Poskytnutí osobních údajů uvedených ve formuláři je nezbytné pro zadání Objednávky.
Při zadávání Objednávky s přihlášením k účtu Zákazníka se musí Zákazník: přihlásit do účtu Zákazníka, uvést Výrobek, počet Výrobků, způsob platby, způsob dodání, přepravní údaje. Zákazník má při zadávání Objednávky - až do konečného odeslání Objednávky - možnost si zadané údaje upravit.
4.6 Objednávka přes interaktivní formulář proběhne kliknutím na formulář v poli: "OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY".
4.7 Zákazník může také provést Objednávku e-mailem na adrese: info@maxandmrau.cz nebo telefonicky na čísle: +420 234 697 881
4.8 Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí emailem s předmětem "Jméno klienta "potvrzujeme přijetí objednávky č. XX, čímž Zákazníka zaváže svým prohlášením a Objednávku přijme k vyřízení, klient je informovaný emailem "Jméno klienta", Vaše objednávka č. XX je již na cestě k vám – tímto okamžikem je uzavřena Kupní smlouva, z níž vyplývá povinnost Zákazníka uhradit prodejní cenu a náklady na zaslání Výrobku. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním příslušné zprávy Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou při objednávkovém procesu (e-mailová adresa).
4.9 Před odesláním Objednávky je Zákazník povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, což stvrzuje označením možnosti, že se se Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
4.10 Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku Zákazníka v případě, že ke dni vystavení objednávky má Zákazník u Prodávajícího neuhrazené splatné závazky.
4.11 Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá zboží včetně všech dokladů se zbožím souvisejících a umožní Zákazníkovi nabýt vlastnické právo k výrobku a Zákazník se zavazuje zaplatit kupní cenu a Výrobek převzít.
4.12 Nebezpečí škody na Výrobku přechází na Zákazníka jeho převzetím. Vlastnické právo přejde na Zákazníka úplným zaplacením kupní ceny nebo převzetím zboží, pokud byla cena uhrazena před převzetím zboží.
4.13 Náklady za užití komunikačních prostředků na dálku se neliší od základní sazby.
4.14 Prodávající je oprávněn požadovat po Zákazníkovi zálohu kupní ceny až do plné výše kupní ceny a nákladů na dodání Výrobku.
4.15 Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží.

4.16 Kupující bere na vědomí, že prodávající neumožňuje nákup na firemní údaje, ani případně následnou změnu údajů na dokladu.

§ 5. DODÁNÍ

5.1 V případě uzavření Kupní smlouvy bude Výrobek expedován neprodleně, doba uvedená v Obchodě je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Doba doručení bude sdělena při potvrzení Objednávky. Podle zvoleného způsobu doručení Zákazníkem je třeba připočítat čas doručení přepravcem.
5.2 Prodávající dodá Výrobky dle výběru Zákazníka,:
5.2.1 prostřednictvím kurýra určeného Prodávajícím - maximální doba doručení je 3 pracovní dny od expedování zboží
5.3 Doručení produktu je možné na území celé České republiky.
5.4 Informace o nákladech na doručení jsou k dispozici na webových stránkách Internetového obchodu - odkaz na webové stránky Obchodu a jsou rovněž výslovně sděleny Zákazníkovi před odesláním Objednávky Seznam platebních metod (maxandmrau.cz), pod tímto odkazem najdete Doba vyřízení objednávky (maxandmrau.cz).
5.5 Při převzetí Výrobku je Zákazník povinen zkontrolovat obal Výrobku a v případě zjištění závad je povinen tuto skutečnost přepravci bezodkladně oznámit. V případě zjištění poškození obalu je Zákazník oprávněn Výrobek nepřevzít.
5.6 Pokud se Zákazník dostane do prodlení s převzetím Výrobku a Prodávající musí doručovat Výrobek Zákazníkovi opakovaně, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním.

§ 6. PLATBA

6.1 Prodávající umožňuje následující způsoby platby:
6.1.1 Platbu na dobírku
6.1.2 Online bankovní převod pomocí PayU
Pomocí platebního systému PayU S.A. Služby v rámci tohoto platebního systému poskytuje společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, NIP (DIČ): 7792308495, REGON (IČO): 300523444, zapsána do registru podnikatelů pod č. KRS: 0000274399, vedeného Okresním soudem v Poznaň-Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku se základním kapitálem 4 944 000,00 PLN plně splaceným, platební instituce ve smyslu zákona ze dne 19. srpna 2011 o platebních službách, zapsaná v rejstříku platebních služeb pod číslem IP1 / 2012 (dále jen „PayU“). Dohled nad prováděním platebních služeb ze strany PayU vykonává polský Úřad pro finanční dohled.
6.1.3 Platbu platební kartou

§ 7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Spotřebitel, který uzavřel Kupní smlouvu, může od ní odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 45 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí Výrobku. Ke splnění této lhůty stačí odeslat oznámení o odstoupení od Smlouvy před uplynutím uvedené lhůty. Výše uvedené právo může Spotřebitel uplatnit buď zasláním písemného prohlášení o odstoupení od Smlouvy na adresu uvedenou Prodávajícím na webové stránce Internetového obchodu nebo vyplněním a odesláním elektronického formuláře pro odstoupení od Smlouvy dostupného na webových stránkách Obchodu nebo telefonicky. Vrácení zakoupeného Výrobku bez učinění prohlášení o odstoupení od Smlouvy nemá účinky odstoupení od Smlouvy, v důsledku čehož bude Výrobek vrácen Spotřebiteli na jeho náklady.
7.2 Lhůta 45 dnů, ve které může Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit, se počítá ode dne převzetí objednaného Výrobku Spotřebitelem.
7.3 Vzor prohlášení o odstoupení od Smlouvy, který může Spotřebitel využít při uplatnění práva uvedeného v bodě 7.1., je k dispozici v zákaznickém panelu na webu Obchodu Pravidla pro vracení výrobků (maxandmrau.cz).
7.4 V případě odstoupení od Smlouvy se Kupní smlouva považuje za neuzavřenou a Spotřebitel je zproštěn veškerých závazků.
7.5 Spotřebitel je povinen vrátit Výrobek neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne učinění prohlášení o odstoupení od Smlouvy, na adresu uvedenou Prodávajícím na stránkách Internetového obchodu zásilkou zaslanou na vlastní náklady. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty Výrobku v důsledku jeho používání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Výrobku.
7.6 Prodávající vrátí Spotřebiteli platby provedené při nákupu Výrobku, tedy cenu Výrobku a náklady na jeho dodání, kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného Spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější nabízený způsob standardního dodání ze strany Prodávajícího. Prodejce může zadržet náhradu až do obdržení Výrobku nebo do předložení důkazu o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve. Prodávající nenese odpovědnost za nevrácení peněz nebo za prodlení s datem vrácení, pokud Zákazník neuvede číslo bankovního účtu, na který má být refundace provedena, nebo neposkytne všechny údaje potřebné pro vrácení peněz. Prodávající nenese odpovědnost za nevrácení peněz nebo prodlení, pokud bylo způsobeno tím, že Zákazník uvedl neúplné nebo nesprávné osobní údaje nebo nesprávné či neúplné číslo bankovního účtu.
7.7 Prodávající vrátí výše uvedené platby neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne učinění prohlášení o odstoupení od Smlouvy, s výhradou bodu 7.6. výše, a to stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, nebo jiným způsobem, který Spotřebitel uvedl, což mu nezpůsobí žádné náklady.
7.8 Právo na odstoupení od Smlouvy nemá Spotřebitel v souvislosti se smlouvami:
7.8.1 o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
7.8.2 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
7.8.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
7.8.4 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
7.8.5 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
7.8.6 ve kterých jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou nerozlučně spojeny s jinými věcmi;
7.8.7 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;
7.8.8 o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů;
7.8.9 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
7.8.10 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
7.8.11 o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
7.8.12 poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravy zboží, půjčování automobilů, gastronomie, služeb souvisejících s volným časem, zábavou, sportovními nebo kulturními akcemi, je-li ve Smlouvě uveden den nebo doba poskytování služby;
7.8.13 dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a poté, co byl podnikatelem informován o ztrátě práva na odstoupení od Smlouvy.

§ 8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1 Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Výrobek nemá při převzetí vady, že má Výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, Výrobek se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo se Výrobek tohoto druhu obvykle používá. V případě vady zakoupeného Výrobku má Zákazník právo z vadného plnění - reklamaci dle ustanovení občanského zákoníku o těchto právech. Je-li Zákazníkem podnikatel, je odpovědnost Prodávajícího za vady vyloučena. U Výrobků, na které byla poskytnuta záruka výrobce, může Zákazník uplatnit reklamaci na základě ustanovení o záruce nebo na základě záruky výrobce.
8.2 Reklamace bude přijata k posouzení, pokud Zákazník odešle vyplněný reklamační formulář dostupný v zákaznickém panelu na webu Obchodu nebo podá reklamaci prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře dostupného v zákaznickém panelu na webu Obchodu. Před odesláním reklamace doporučujeme kontaktovat Obchod na následující e-mailové adrese: info@maxandmrau.cz. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Zákazník vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu Prodávajícího změnit.
8.3 Doporučujeme, aby obsah reklamace obsahoval co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalostí a kontaktní údaje – usnadní to a urychlí vyřízení reklamace.
8.4 Zákazník je povinen při uplatnění reklamace doručit Prodávajícímu zakoupený Výrobek na adresu uvedenou Prodávajícím na stránkách Internetového obchodu spolu s dokladem o koupi. Proto doporučujeme předchozí telefonický nebo emailový kontakt s Prodávajícím.
8.5 Reklamace v rámci záruky bude prodávajícím posouzena neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Reklamace uplatněná v rámci záruky bude posuzována v souladu se záručními podmínkami. Pokud neodstraní Prodávající vadu řádně a včas, může Zákazník od smlouvy odstoupit.
8.6 Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového Výrobku bez vady, nebo dodáním chybějící části Výrobku,
 • na odstranění vady opravou Výrobku;
 • na přiměřenou slevu z Ceny;
 • na odstoupení od Smlouvy.

8.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Zákazník následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového Výrobku bez vady, nebo dodáním chybějící části Výrobku;
 • na odstranění vady opravou Výrobku;
 • na přiměřenou slevu z Ceny.

8.8 Spotřebitel má právo uplatnit právo z vadného plnění u vady, která se vyskytne u Výrobku ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Výrobku.
8.9 Zákazník je povinen v přítomnosti doručující kurýrní společnosti zkontrolovat stav doručované zásilky a v případě chybějícího nebo poškozeného Výrobku sepsat škodní protokol. Potvrzení o převzetí zásilky bez uvedení jakýchkoliv nedostatků nebo poškození znemožňuje efektivní uplatnění nároků na škody způsobené přepravou.
8.10 Náklady na doručení reklamovaného Výrobku Prodávajícímu nese Zákazník. Pokud je reklamace oprávněná, Prodávající vrátí náklady na dopravu Výrobku, které Zákazníkovi vznikly při zaslání Výrobku (náklady na dopravu jsou zahrnuty ve faktuře s DPH).
8.11 Reklamace se nevztahuje na Výrobky s poškozenými etiketami (bez možnosti identifikace zboží), prázdné nebo opotřebené - s výjimkou reklamací potvrzených protokolem o škodě, vystaveným kurýrní společností, která zásilku doručila.
8.12 Reklamaci je spotřebitel povinen uplatnit neprodleně, nejpozději do 3 dnů od zjištění vady Výrobku (pokud byl výrobek poškozen během přepravy, je třeba přiložit protokol o škodě vystavený kurýrní společností, která zásilku doručila). Reklamace počtu dodaných Výrobků nebo množství daného Výrobku je třeba nahlásit ihned po zjištění nesrovnalosti, nejpozději do 3 dnů ode dne potvrzení převzetí zásilky (nezbytnou podmínkou pro zvážení množstevních nesrovnalostí je zaslání protokolu o škodě vystaveného kurýrní společností, která doručila Výrobky, společně s reklamací).
8.13 Potvrzení o obdržení reklamace, jakož i informaci o jejím vyřízení zašle Prodávající na korespondenční adresu nebo e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v reklamaci.

§ 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je společnost Max & Mrau společnost s ručením omezeným se sídlem v Lodži, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Lodž, kontaktní údaje: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Lodž (dále „Správce”), která je současně prodejcem zboží dostupného v Internetovém obchodě.
9.2 Za účelem řádné ochrany osobních údajů ustanovil Prodávající Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese: dpo@maxandmrau.cz
9.3 Prodávající zpracovává poskytnuté osobní údaje Zákazníka pro účely:
a) poskytování služby vedení účtu Zákazníka prostřednictvím Internetového obchodu. Právním základem pro zpracování údajů je plnění Smlouvy (čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR),
b) prodej produktů nabízených prostřednictvím Internetového obchodu - právním základem pro zpracování údajů je plnění Smlouvy (čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR), 
c) marketingu – právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Prodávajícího – marketing vlastních produktů a služeb (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR) 
d) vedení evidence a účetní dokumentace. Právním základem je splnění zákonné povinnosti Prodávajícího jako podnikatele (čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR) v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími Prodávajícímu ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dalších, 
e) vyřizování reklamací, šetření a obrany v případě vzájemných nároků - právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Prodávajícího a plnění smlouvy – (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
f) zasílání obchodních informací elektronicky (newsletter) nebo telefonicky (SMS/MMS/telefonické spojení na uvedené číslo telefonu) – výhradně v případě souhlasu Zákazníka. Právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Prodávajícího – marketing vlastních výrobků a služeb (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR) a dobrovolný souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR) se zasíláním obchodních informací, v souladu s ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění a dalších,
g) propagace a marketingu produktů a služeb nabízených subjekty spolupracujícími s Prodávajícím - výhradně v případě souhlasu Zákazníka. Právním základem zpracování údajů je souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR),
h) získání názoru Zákazníka na Prodávajícího v případě volby příslušného souhlasu. Právním základem zpracování údajů je souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR).
i) provozování a průběžné správy účtů Obchodu v sociálních médiích, a to i za účelem komunikace s komunitou a pořádání akcí nebo promo akcí za podmínek stanovených funkcemi jednotlivých sociálních médií a v souladu s jejich pravidly. Právním základem zpracování údajů je souhlas, například ve formě kliknutí na plugin „To se mi líbí“, (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR). Za účelem realizace marketingových aktivit Správce v některých případech využívá profilování. To znamená, že na základě osobních údajů uchovávaných Správcem o Vás a informací o produktech, které jste si zakoupili, bude Správce vyvozovat závěry týkající se Vašich preferencí a zájmů, které mohou být využity k tomu, abychom lépe plnili Vaše očekávání. Proti takovému jednání máte právo kdykoli vznést námitku a svůj souhlas kdykoliv odvolat.
9.4 Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření Smlouvy. Údaje potřebné k uzavření Kupní smlouvy jsou rovněž vždy uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu. Poskytování osobních údajů pro marketingové účely a poskytování obchodních informací (newsletter) je dobrovolné a Zákazník může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Pokud zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, osobní údaje nebudou nadále marketingově zpracovávány nebo využívány pro nabídku obchodu a služeb, avšak potřebné osobní údaje budou dále zpracovávány na jiném zákonném důvodu zpracování, jak je uvedeno shora v tomto dokumentu, který nevyžaduje souhlas Zákazníka.
9.5 Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která závisí na účelu jejich zpracování. Osobní údaje shromažďované pro účely plnění smluvního závazku, jsou zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění závazku. Osobní údaje shromažďované pro účely plnění zákonné povinnosti jsou zpracovávány po dobu trvání zákonné povinnosti, tj. v případě údajů zpracovávaných pro účely daňové a účetní evidence i v případě uchovávání osobních údajů pro případné uplatnění nároků z odpovědnosti za vady po dobu 10 let. Osobní údaje zpracovávané za účelem oprávněného zájmu jsou zpracovávány po dobu trvání uživatelského účtu, respektive závazkového vztahu. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
9.6 Osobní údaje může Prodávající zpřístupnit subjektům s ním spolupracujícím (příjemcům údajů), tzn.:
(1) subjektům zajišťujícím a podporujícím IT systémy používané Prodávajícím k provozování Internetového obchodu,
(2) subjektům poskytujícím služby související s činností Prodávajícího za účelem splnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Objednatelem, zejména v oblasti: transakčních služeb, doručování zásilek, finančních a účetních služeb, zákaznického servisu (telefonického a e-mailového), a také subjektu poskytujícímu službu nebo poskytujícímu nástroje pro zasílání newsletteru a telefonického kontaktu se Zákazníkem.
(3) subjektům poskytujícím služby v oblasti dodávky výrobků,
(4)  subjektům poskytujícím služby v oblasti shromažďování názorů, pokud je Zákazníkem udělen příslušný souhlas,
(5) dodavatelům Internetového obchodu v oblasti vyřizování reklamací a vrácení zboží,
(6) subjektům poskytujícím marketingové služby a podporujícím prodej pouze v případě přesměrování Zákazníka na Obchod těmito subjekty – na základě příslušných smluv o pověření zpracováním osobních údajů a při zajištění využívání výše uvedenými subjekty s odpovídajícími technickými a organizačními opatřeními zajišťujícími ochranu údajů, a také
(7) zprostředkovatelům online plateb.
(8) poskytovatelům sociálních médií, zejména Facebook Ireland Ltd, podle pravidel těchto sociálních médií a za předpokladu, že výše uvedené subjekty odpovídajícími technickými a organizačními opatřeními zajistí ochranu údajů, dále subjektům poskytujícím správcovské a konzultační služby v oblasti Store účtů na sociálních sítích, na základě příslušných smluv o pověření zpracováním osobních údajů a zajištění využívání výše uvedenými subjekty odpovídajících technických a organizačních opatření zajišťujících ochranu údajů,
(9) subjektům poskytujícím služby pro účely daňové a účetní evidence - daňový poradce, účetní, auditor, advokátní kancelář, správce daně.
9.7 Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má v rozsahu vyplývajícím ze zákonných ustanovení právo na informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, době, po kterou budou údaje uchovávány, komu jsou osobní údaje poskytovány, právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, informaci, zda dochází k automatickému rozhodování, včetně profilování a o postupu, významu a důsledků takového zpracování a právo vznést námitku proti zpracování údajů nebo podat stížnost u dozorového orgánu.
9.8 V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání Newsletteru / SMS / MMS nebo telefonních hovorů nebo souhlasu se zasíláním marketingových informací o Výrobcích či službách subjektů spolupracujících s Prodávajícím má každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, právo souhlas kdykoli odvolat, a může tak učinit zasláním e-mailu, ve kterém určí, kterého souhlasu se odvolání týká, na adresu info@maxandmrau.cz nebo odškrtnutím příslušného checkboxu v záložce osobní údaje po přihlášení do zákaznického účtu nebo klasickou poštou na adresu Max & Mrau Sp. z o.o. 91-342 Lodž, ul. Zbąszyńska 3. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
9.9 V případě pochybností souvisejících se zpracováním osobních údajů může každý požádat Správce o informaci. Bez ohledu na výše uvedené má každý právo podat stížnost u dozorujícího orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, web: www.uoou.cz.
9.10 Podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny v listině Zpracování a ochrana osobních údajů a cookies, která je dostupná na webových stránkách Prodávajícího.

§ 10. ELEKTRONICKÁ FAKTURA

10.1 Zákazník souhlasí s doručováním faktur (včetně duplikátů a opravných faktur) v elektronické podobě. Zákazník přijetím těchto podmínek výslovně souhlasí s tím, že mu nebude zasílána faktura v papírové podobě.
10.2 Elektronická faktura bude zaslána jako příloha ve formátu PDF na žádost klienta (Portable Document Format) ke zprávě zaslané na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. Formát PDF (Portable Document Format) zaručuje autentičnost jejich původu, čitelnost a integritu jejich obsahu. Aby byla splněna povinnost čitelnosti a integrity obsahu faktury, systém prostřednictvím zavedených kontrolních systémů zajišťuje, že původně zadané údaje na faktuře nebyly změněny - je možné zkontrolovat datum poslední úpravy. Dnem účinného doručení faktury je datum registrace zásilky na serveru Prodávajícího - to platí jak pro faktury, tak i opravné faktury a duplikáty. Dokladem o doručení zprávy obsahující opravnou fakturu na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem bude automatické potvrzení o doručení vygenerované poštovním serverem Zákazníka.
10.3 Prodávající nenese odpovědnost za neobdržení elektronické faktury Zákazníkem, pokud je to způsobeno důvody, které Prodávající nemůže ovlivnit, zejména je-li důsledkem uvedení nesprávné nebo neexistující e-mailové adresy Zákazníkem; ztráty práva zákazníka používat uvedenou e-mailovou adresu; kvalifikace zprávy IT systémem používaným Zákazníkem, ke které byla připojena elektronická faktura, jako spam; zákazu přístupu Zákazníka k internetovému připojení; Zákazník smaže zprávu, ke které byla připojena elektronická faktura; Zákazník rozpozná přílohu obsahující elektronickou fakturu jako infikovanou počítačovým virem. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné údaje Zákazníka uvedené při registraci pro vystavení faktury s DPH.
10.4 Souhlas Zákazníka se zasíláním faktur (včetně duplikátů a opravných faktur) v elektronické podobě nevylučuje právo Prodávajícího vystavovat a zasílat faktury v papírové podobě v případě technických problémů znemožňujících zasílání faktur v elektronické podobě. Prodávající může z technických důvodů nebo z jiných důvodů, které nemůže ovlivnit, pozastavit nebo ukončit zasílání elektronických faktur.
10.5 Zákazník může změnit e-mailovou adresu, na kterou jsou zasílány elektronické faktury, nebo se odhlásit ze zasílání elektronických faktur zasláním zprávy na adresu info@maxandmrau.cz. Pokud Zákazník změnu e-mailové adresy Prodávajícímu neoznámí, považuje se korespondence adresovaná na aktuální e-mailovou adresu za řádně doručenou.

§ 11. BODOVÝ PROGRAM

Po registraci a vytvoření účtu v obchodě maxandmrau.cz se Zákazník automaticky zapojí do bezplatného bodového programu, který připravujeme.

§ 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v češtině .
12.2 Ve věcech, na které se nevztahují tato nařízení, je aplikováno ustanovení práva platného na území České republiky, včetně občanského zákoníku, zákona ze dne 30. května 2014 o právech Spotřebitelů a dalších příslušných ustanovení polského práva.
12.2.1 Volba českého práva nezbavuje Spotřebitele ochrany, která mu byla poskytnuta na základě ustanovení, která nelze dohodou vyloučit, podle práva, které by bylo použitelné v případě neexistence volby, tj. podle práva země, ve které má spotřebitel své obvyklé bydliště, a Prodávající (1) provozuje svou obchodní nebo profesní činnost v zemi bydliště Spotřebitele; nebo (2) jakýmikoli prostředky směruje takové činnosti do této země nebo do několika zemí včetně této země; a smlouva spadá do předmětu této činnosti.
12.3 Zákazníci se mohou k Podmínkám kdykoli dostat prostřednictvím odkazu na hlavní stránce Podmínek Internetového obchodu.
12.4 Spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je zároveň Spotřebitelem, se předkládají příslušným obecným soudům. Spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není zároveň Spotřebitelem, budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího.
12.5 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek z organizačních, právních nebo technických důvodů. O jakýchkoli změnách Podmínek bude Prodávající Zákazníky informovat prostřednictvím zprávy zaslané e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v registračním formuláři nejméně 14 dnů předem. Kromě toho bude Prodávající informovat Zákazníky na webových stránkách Internetového obchodu o jakékoli změně Podmínek nejméně 14 dní předem. Objednávky podané přede dnem nabytí účinnosti nového znění Podmínek se řídí ustanoveními Podmínek ve znění platném ke dni podání Objednávky.
12.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
12.7 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.8 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek z organizačních, právních nebo technických důvodů. Prodávající informuje zákazníky o jakékoli změně obchodních podmínek prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři, a to nejméně 14 dní předem. Prodávající navíc informuje Zákazníky o každé změně Obchodních podmínek na Webové stránce Internetového obchodu nejméně 14 dní předem. Objednávky podané před datem účinnosti nového znění obchodních podmínek se řídí ustanoveními obchodních podmínek platnými v den podání objednávky.