Expresné doručenie
Odborné rady
Vrácení zdarma do 40 dnů
Doprava zdarma od 799 Kč

Pravidla ochrany osobních údajů a souborů cookies

Zpracování a ochrana osobních údajů a cookies

INTERNETOVÉHO OBCHODU MAX & MRAU

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto zásady ochrany osobních údajů pro Internetový obchod provozovaný společností Max &Mrau sp. z o.o. se sídlem v Lodži na adrese www.maxandmrau.cz (dále „Internetový obchod”) jsou informativní, což znamená, že nejsou zdrojem závazků Zákazníků Internetového obchodu.
2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je společnost Max & Mrau společnost s ručením omezeným se sídlem v Lodži, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Lodž, kontaktní údaje: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Lodž (dále „Správce”), která je současně prodejcem zboží dostupného v Internetovém obchodě.
3. Shromažďování a zpracování osobních údajů je v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 r. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále „GDPR”a zákonem č. 110/2019 Sb. ze dne 12. března 2019 o zpracování osobních údajů, v platném znění, dále „zákon”.
4. Správce v souvislosti s využíváním Internetového obchodu Zákazníky shromažďuje údaje v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu a poskytování jednotlivých nabízených služeb. Další informace o aktivitě Zákazníka v Internetovém obchodě shromažďuje pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Podrobná pravidla a účel zpracování osobních údajů shromážděných při používání Internetového obchodu jsou popsány níže.
Internetový obchod získává informace o Zákaznících a jejich chování následujícím způsobem:
a) prostřednictvím informací zadávaných dobrovolně do formulářů,
b) ukládáním souborů cookies v koncových zařízeních (tzv. „cookies“), pokud s tímto zákazník vyslovil souhlas a nejedná se o cookies nezbytné pro zajištění provozu a poskytnutí služeb,
c) shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem hostingu Internetového obchodu (nezbytné pro správný provoz webu).

Všechna slova, výrazy a zkratky objevující se na webové stránce a v této listině, která začínají velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod), je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou ve všeobecných obchodních podmínkách Internetového obchodu dostupných na webových stránkách Internetového obchodu.

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU

1. Správce zpracovává takové osobní údaje zákazníka, aby mohl nabízet a prodávat produkty, dodržoval své zákonné povinnosti a případně chránil své zájmy. Správce uchovává pouze potřebné a přiměřené údaje Zákazníků, zejména identifikační a adresní údaje, údaje o požadovaném zboží, údaje z komunikace se Zákazníkem, a to pouze relevantní a nezbytné ve vztahu k účelu, pro který byly tyto údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Zákazníka nebo z jiných zákonných důvodů.
2. Správce zpracovává zejména tyto údaje - jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, případně IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa a případně přihlašovací jméno k uživatelskému účtu, historie objednaného zboží, případně IP adresu, číslo sítě, informace o prohlížeči, operačním systému a hardware, datum a čas přístupu na webové stránky, adresu webové stránky, ze které byl Zákazník přesměrován, délku přihlášení, případně také adresu na sociálních sítích.
3. Správce prohlašuje, že tzv. citlivé údaje, t.j. údaje které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, genetické a biometrické údaje, sloužící za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby nebudou zpracovávány.
4. Správce zpracovává osobní údaje Zákazníka uvedené výše pro účely:
a) poskytování služby vedení účtu Zákazníka prostřednictvím Internetového obchodu. Právním základem pro zpracování údajů je plnění Smlouvy (čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR),
b) prodej produktů nabízených prostřednictvím Internetového obchodu - právním základem pro zpracování údajů je plnění Smlouvy (čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR), 
c) marketingu – právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Prodávajícího – marketing vlastních produktů a služeb (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR) 
d) vedení evidence a účetní dokumentace. Právním základem je splnění zákonné povinnosti Prodávajícího jako podnikatele (čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR) v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími Prodávajícímu ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dalších, 
e) vyřizování reklamací, šetření a obrany v případě vzájemných nároků - právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Prodávajícího a plnění smlouvy – (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
f) zasílání obchodních informací elektronicky (newsletter) nebo telefonicky (SMS/MMS/telefonické spojení na uvedené číslo telefonu) – výhradně v případě souhlasu Zákazníka. Právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Prodávajícího – marketing vlastních výrobků a služeb (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR) a dobrovolný souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR) se zasíláním obchodních informací, v souladu s ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění a dalších,
g) propagace a marketingu produktů a služeb nabízených subjekty spolupracujícími s Prodávajícím - výhradně v případě souhlasu Zákazníka. Právním základem zpracování údajů je souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR),
h) získání názoru Zákazníka na Prodávajícího v případě volby příslušného souhlasu. Právním základem zpracování údajů je souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR).
i) provozování a průběžné správy účtů Obchodu v sociálních médiích, a to i za účelem komunikace s komunitou a pořádání akcí nebo promo akcí za podmínek stanovených funkcemi jednotlivých sociálních médií a v souladu s jejich pravidly. Právním základem zpracování údajů je souhlas, například ve formě kliknutí na plugin „To se mi líbí“, (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR). Za účelem realizace marketingových aktivit Správce v některých případech využívá profilování. To znamená, že na základě osobních údajů uchovávaných Správcem o Vás a informací o produktech, které jste si zakoupili, bude Správce vyvozovat závěry týkající se Vašich preferencí a zájmů, které mohou být využity k tomu, abychom lépe plnili Vaše očekávání. Proti takovému jednání máte právo kdykoli vznést námitku a svůj souhlas kdykoliv odvolat.
5. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření Smlouvy. Údaje potřebné k uzavření Kupní smlouvy jsou rovněž vždy uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu. Poskytování osobních údajů pro marketingové účely a poskytování obchodních informací (newsletter) je dobrovolné a Zákazník může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Pokud zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, osobní údaje nebudou nadále marketingově zpracovávány nebo využívány pro nabídku obchodu a služeb, avšak potřebné osobní údaje budou dále zpracovávány na jiném zákonném důvodu zpracování, jak je uvedeno shora v tomto dokumentu, které nevyžaduje souhlas Zákazníka.
6. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která závisí na účelu jejich zpracování. Osobní údaje shromažďované pro účely plnění smluvního závazku, jsou zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění závazku. Osobní údaje shromažďované pro účely plnění zákonné povinnosti jsou zpracovávány po dobu trvání zákonné povinnosti, tj. v případě údajů zpracovávaných pro účely daňové a účetní evidence i v případě uchovávání osobních údajů pro případné uplatnění nároků z odpovědnosti za vady po dobu 10 let. Osobní údaje zpracovávané za účelem oprávněného zájmu jsou zpracovávány po dobu trvání uživatelského účtu, respektive závazkového vztahu. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
7. Osobní údaje může Prodávající zpřístupnit subjektům s ním spolupracujícím (příjemcům údajů), tzn.
a) subjektům zajišťujícím a podporujícím IT systémy používané Prodávajícím k provozování Internetového obchodu,
b) subjektům poskytujícím služby související s činností Prodávajícího za účelem splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Objednatelem, zejména v oblasti: transakčních služeb, doručování zásilek, finančních a účetních služeb, zákaznického servisu (telefonického a e-mailového), a také subjektu poskytujícímu službu nebo poskytujícímu nástroje pro zasílání newsletteru a telefonického kontaktu se Zákazníkem,
c) subjektům poskytujícím služby v oblasti dodávky Výrobků,
d) subjektům poskytujícím služby v oblasti shromažďování názorů, pokud je Zákazníkem udělen příslušný souhlas. Pokud Zákazník udělí souhlas, budou jeho osobní údaje předány společnosti Heureka za účelem elektronického zasílání průzkumů zjišťujících spokojenost zákazníků s nákupy v obchodě v rámci programu „Ověřeno zákazníky“ a sestavování seznamů doporučení obchodů na jejich základě,
e) dodavatelům Internetového obchodu v oblasti vyřizování reklamací a vrácení zboží,
f) subjektům poskytujícím marketingové služby a podporujícím prodej pouze v případě přesměrování Zákazníka na obchod těmito subjekty – na základě příslušných smluv o pověření zpracováním osobních údajů a při zajištění využívání výše uvedenými subjekty s odpovídajícími technickými a organizačními opatřeními zajišťujícími ochranu údajů, a také
g) zprostředkovatelům online plateb,
h) poskytovatelům sociálních médií, zejména Facebook Ireland Ltd, podle pravidel těchto sociálních médií a za předpokladu, že výše uvedené subjekty odpovídajícími technickými a organizačními opatřeními zajistí ochranu údajů, dále subjektům poskytujícím správcovské a konzultační služby v oblasti Store účtů na sociálních sítích, na základě příslušných smluv o pověření zpracováním osobních údajů a zajištění využívání výše uvedenými subjekty odpovídajících technických a organizačních opatření zajišťujících ochranu údajů,
i) subjektům poskytujícím služby pro účely daňové a účetní evidence - daňový poradce, účetní, auditor, advokátní kancelář, správce daně.
8. Všechny osoby, kterým jsou osobní údaje poskytovány jsou povinny chránit tyto osobní údaje ve stejném rozsahu jako Prodávající.
9. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) ani mezinárodním organizacím, není-li to nezbytné. Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od úrovně stanovené evropským právem. Z tohoto důvodu Správce předává osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, je-li to nezbytné a s odpovídající úrovní ochrany.
10. Osobní údaje může zpřístupnit Správce rovněž v souladu s plněním zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů, a to správním orgánům, soudům, úřadům, případně orgánům činným v trestním řízení. Vyjma výše uvedených případů Správce osobní údaje nepředává ani nezpřístupňuje třetím stranám pro jejich účely.
11. Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má v rozsahu vyplývajícím ze zákonných ustanovení právo na informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, době, po kterou budou údaje uchovávány, komu jsou osobní údaje poskytovány, právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, informaci, zda dochází k automatickému rozhodování, včetně profilování a o postupu, významu a důsledků takového zpracování a právo vznést námitku proti zpracování údajů nebo podat stížnost u dozorového orgánu. Podrobné informace o Vašich právech jsou uvedeny v bodu 4.2 níže.
12. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání Newsletteru / SMS / MMS nebo telefonních hovorů nebo souhlasu se zasíláním marketingových informací o produktech či službách subjektů spolupracujících s Prodávajícím má každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, právo souhlas kdykoli odvolat, a může tak učinit zasláním e-mailu, ve kterém určí, kterého souhlasu se odvolání týká, na adresu pomoc@maxandmrau.cz nebo odškrtnutím příslušného checkboxu v záložce osobní údaje po přihlášení do zákaznického účtu nebo klasickou poštou na adresu Max & Mrau Sp. z o.o. 91-342 Lodž, ul. Zbąszyńska 3. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
13. V případě pochybností souvisejících se zpracováním osobních údajů může každý požádat Správce o informaci. Bez ohledu na výše uvedené má každý právo podat stížnost u dozorujícího orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, web: www.uoou.cz.

3. COOKIES

1. Internetový obchod používá cookies.
2. Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů odeslané serverem a uložené na straně osoby navštěvující webovou stránku Internetového obchodu (například na pevném disku počítače, notebooku nebo v paměti smartphonu - v závislosti na zařízení, které návštěvníci Internetového obchodu používají). Při další návštěvě je možné tyto soubory načíst a návštěva webové stránky může být snazší a užitečnější.
3. V Internetovém obchodě jsou k dispozici následující typy souborů cookies:
a) Trvalé soubory cookies – zůstávají na zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech „cookies“ nebo dokud nejsou uživatelem ručně smazány.
b) Relační cookies – zůstávají v zařízení uživatele až do odhlášení z webu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Tento typ souborů cookies nepoužíváme jako součást standardních souborů cookies.
4. Cookies se dělí na technické neboli nezbytné, bez kterých by webové stránky nemohly fungovat a ostatní, mezi které spadají například cookies marketingové nebo analytické.
a) Technické cookies - tyto soubory jsou nezbytné pro řádné fungování internetových stránek a není možné je zakázat, neboť některé stránky nebudou bez těchto souborů fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě.
b) Analytické cookies - tyto soubory cookies jsou používány ke zlepšení fungování webových stránek, umožňují sledovat počet návštěvníků a způsob užívání webových stránek.
c) Marketingové cookies - tyto soubory cookies jsou používány ke sledování preferencí webu za účelem cílení reklamy.
5. Cookies analytické a marketingové mohou být na webových stránkách použity pouze v případě, že uživatel předem udělí prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem takového zpracování.
6. Správce může zpracovávat údaje obsažené v cookies, pokud se nejedná o cookies technické, když návštěvníci udělí výslovný souhlas s jejich použitím. Následně cookies používají webové stránky Internetového obchodu pro následující účely:
· identifikace Zákazníků jako přihlášených do Internetového obchodu a prokázání, že jsou přihlášeni;
· zapamatování Výrobků přidaných do košíku za účelem zadání objednávky;
· zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu;
· přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím zákazníka (např. ohledně barev, velikosti písma, rozvržení stránky) a optimalizace využívání stránek Internetového obchodu;
· vedení anonymních statistik ukazujících, jak používat webovou stránku Internetového obchodu,
· marketing, spočívající ve shromažďování informací o tom, jaké aktivity uživatel v Internetovém obchodě vykonával za účelem přizpůsobení obsahu a reklam zájmům a potřebám uživatele
7. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá soubory cookies. Každý má možnost upřesnit podmínky používání cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče nebo vlastního zařízení. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo úplně zakázat možnost ukládání cookies – v druhém případě to však může mít dopad na některé funkce Internetového obchodu (např. může být nemožné projít cestou objednávky přes objednávkový formulář z důvodu nepamatování si produktů v košíku během dalších kroků zadávání objednávky).
8. Internetový obchod vyžaduje v souladu se zákonem a GDPR výslovný souhlas Zákazníka s uložením souborů do zařízení nebo získávání přístupu k informacím ze zařízení u analytických a marketingových cookies. Souhlas musí být svobodný, určitý, vědomý a informovaný a explicitní.
9. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookies a jejich samoodstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

· v prohlížeči Chrome
· v prohlížeči Firefox
· v prohlížeči Internet Explorer
· v prohlížeči Opera

10. Push notifikace
a) Push notifikace jsou zasílány do webového prohlížeče uživatele až poté, co souhlasí s jejich zasíláním. Pro souhlas se zasíláním push notifikací je potřeba ve zprávě zaslané jeho webovým prohlížečem vybrat možnost „zobrazit upozornění“ nebo jinou alternativní možnost (každý prohlížeč může tuto možnost nazývat jinak) .
b) Push notifikace obdrží Zákazníci, kteří navštíví webovou stránku www.maxandmrau.cz a ti, kteří nebudou mít tuto webovou stránku otevřenou ve svém prohlížeči.
c) Souhlas se zasíláním push notifikací lze kdykoli odvolat na webových stránkách Prodávajícího nebo změnou nastavení webového prohlížeče uživatele. Návod, jak na to (pro dva nejpoužívanější prohlížeče), se nachází níže: https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl (Google Chrome); https://support.mozilla.org/pl/kb/powiadomienia-web-push-firefox (Mozilla Firefox).
d) Správce nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů využívajících push notifikace. Uživatelé jsou identifikováni pouze na základě informací uložených jejich webovými prohlížeči, ke kterým nemá Správce přístup.
11. Správce dále zpracovává v případě Zákazníkova souhlasu anonymizované provozní údaje související s používáním Internetového obchodu (tzv. logy) za účelem generování statistik nápomocných při správě Internetového obchodu. Informace obsažené v protokolech mohou mimo jiné zahrnovat IP adresu uživatele Internetového obchodu, poskytovatele internetu a typ platformy a také adresu stránky, ze které uživatel vstoupil na webovou stránku Internetového obchodu. Tyto údaje mají souborný charakter a jsou anonymní, to znamená, že neobsahují funkce, které identifikují návštěvníky webu Internetového obchodu. Tyto údaje budou archivovány a použity pro statistickou analýzu a vyhodnocení celosvětové návštěvnosti uživatelů Internetového obchodu. Tyto údaje nebudou spojovány s osobními údaji poskytnutými Zákazníky. Logy nejsou poskytovány třetím osobám.
12. Soubory cookies umístěné na počítači, telefonu nebo tabletu uživatele mohou pocházet od jiných poskytovatelů služeb. Každý uživatel je může odstranit sám způsobem uvedeným v části Můžete je odstranit ze svého zařízení sami. Jak na to vysvětlujeme v bodu 9 výše.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů navštěvujících profily Správce na sociálních sítích (Facebook, Google+). Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti s vedením profilu, mimo jiné za účelem informování uživatelů o činnosti Správce a za účelem propagace různých typů akcí, služeb a produktů, jakož i pro komunikaci s uživateli prostřednictvím funkcí dostupných na sociálních sítích. Právním základem zpracování osobních údajů Správcem za tímto účelem je jeho oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR) spočívající v propagaci vlastních produktů a služeb.
2. Správce poskytuje zákazníkům bezplatný přístup k osobním údajům, jejich změnu, opravu a výmaz. Zákazníci mají následující práva:
a) Právo na informace o zpracování osobních údajů - na tomto základě poskytuje Správce informace o zpracování osobních údajů osobě, která takovou žádost podala, včetně informací o účelech a právních důvodech zpracování, rozsahu uchovávaných údajů, subjektech, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, a plánovaném datu jejich odstranění;
b) Právo získat kopii údajů – na tomto základě poskytuje Správce kopii zpracovávaných údajů týkajících se osoby podávající žádost;
c) Právo na opravu - Správce na tomto základě odstraňuje případné nesrovnalosti či chyby týkající se zpracovávaných osobních údajů a doplňuje je či aktualizuje, pokud jsou neúplné nebo se změnily.
d) Právo na výmaz údajů – na tomto základě lze požádat o výmaz údajů, jejichž zpracování již není nutné k dosažení některého z účelů, pro které byly shromážděny,
e) Právo na omezení zpracování - Správce na tomto základě přestává provádět operace s osobními údaji, s výjimkou operací, ke kterým dal subjekt údajů souhlas a jejich uchovávání v souladu s přijatým retenčním řádem, nebo dokud nepominou důvody pro omezení zpracování údajů (např. vydání rozhodnutí dozorujícího úřadu o povolení dalšího zpracování údajů)
f) Právo na přenositelnost údajů - Správce na tomto základě v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány v souvislosti s uzavřenou Smlouvou nebo souhlasem, vydává údaje poskytnuté subjektem, kterého se týkají, ve formátu umožňujícím jejich čtení na počítači. Rovněž je možné požádat o zaslání těchto údajů jinému subjektu – ovšem za předpokladu, že v tomto ohledu existují technické možnosti, a to jak na straně Správce, tak na straně tohoto jiného subjektu;
g) Právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely – subjekt, kterého se údaje týkají, může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, aniž by bylo nutné takovou námitku odůvodňovat;
h) Právo vznést námitku proti jiným účelům zpracování údajů – subjekt, kterého se údaje týkají, může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce (např. pro analytické nebo statistické účely nebo z důvodů souvisejících s ochranou majetku). Námitka v tomto směru by měla obsahovat odůvodnění a podléhá posouzení Správce;
i) Právo odvolat souhlas – pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt, kterého se údaje týkají, právo jej kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu.
j) Právo podat stížnost – v případě, že bude zjištěno, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR nebo jiných ustanovení o ochraně osobních údajů, může subjekt, kterého se údaje týkají, podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Přístup, změnu a opravu osobních údajů může Zákazník provést kdykoli na webových stránkách Internetového obchodu prostřednictvím zákaznického účtu po předchozí registraci a přihlášení nebo kontaktováním oddělení zákaznických služeb.
4. Veškeré informace týkající se přístupu, změny, opravy a výmazu vašich osobních údajů, jakož i změny souhlasů, můžete získat kontaktováním našeho oddělení zákaznických služeb na e-mailové adrese info@maxandmrau.cz.
5. Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od úrovně stanovené evropským právem. Z tohoto důvodu Správce předává osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, je-li to nezbytné a s odpovídající úrovní ochrany, především prostřednictvím:
a) spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise;
b) použití standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí;
c) uplatňování závazných podnikových pravidel schválených příslušným dozorujícím orgánem
d) v případě předávání dat do USA - spolupráce se subjekty účastnícími se programu Privacy Shield, schváleného rozhodnutím Evropské komise.
6. Správce vždy informuje o záměru předat osobní údaje mimo EHP ve fázi jejich shromažďování.
7. Za účelem řádné ochrany osobních údajů ustanovil Prodávající Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese: dpo@maxandmrau.cz
8. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů tam stanovené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tento Internetový obchod.
9. Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů přiměřená hrozbám a kategoriím chráněných údajů, a zejména údaje chrání před neoprávněným zveřejněním, odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými právními předpisy a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
10. Správce poskytuje následující technická opatření k zamezení získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami:
· Zabezpečení datového souboru proti neoprávněnému přístupu.
· Přístup k účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.
· Certifikát SSL.

11. Zásady jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány.